Regulamin1

Regulamin świadczenia usług sklepu internetowego Black&White Factory

dla umów zawartych do 25.12.2014r.

 

Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów, znajdujących się na stronie sklepu.

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

Black&White Factory jest sklepem internetowym, prowadzącym sprzedaż detaliczną, którego właścicielem jest Jolanta Klimowicz, prowadząca działalność pod firmą BLACK AND WHITE FACTORY Jolanta Klimowicz z siedzibą w Szczecinku, przy ul. Derdowskiego 18, 78-400 Szczecinek, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6731222474, REGON: 321544160 zwany także w regulaminie jako “Sprzedający”.

Kontakt ze sprzedającym możliwy jest pod numerem tel. 603-807-990 (preferowany kontakt w godzinach: 15:00 – 21:00) lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@black-and-white-factory.com

 

§ 2

Definicje

 1. Niniejszy dokument jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422 z późn. zm.) i określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz prawa i obowiązki Klientów i Sprzedającego.
 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług sklepu internetowego.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Black&White Factory (Sprzedający) – sklep internetowy, prowadzący sprzedaż detaliczną, którego właścicielem jest Jolanta Klimowicz, prowadząca działalność pod firmą BLACK AND WHITE FACTORY Jolanta Klimowicz z siedzibą w Szczecinku.
 5. Sklep internetowy – serwis internetowy, dostępny pod domeną www.black-and-white-factory.com, za pośrednictwem której Klient może kupić produkt.
 6. Produkt (towar) – rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, rozumiane jako oferta w brzmieniu przepisów kodeksu cywilnego (Dz. U. 2014r. poz. 121).
 8. Administrator danych – Jolanta Klimowicz, prowadząca działalność pod firmą BLACK AND WHITE FACTORY Jolanta Klimowicz.
 9. Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, tj.: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

§ 3

Wymagania techniczne

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Black&White Factory wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. W celu złożenia i realizacji zamówienia za pomocą sklepu internetowego konieczne jest posiadanie dostępu do sieci Internet, konta poczty e-mail oraz przeglądarki internetowej kompatybilnej z językiem programowania użytym do stworzenia sklepu.
 3. Sklep internetowy działa na przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

Składanie zamówienia

 1. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane na stronie internetowej sklepu w chwili składania zamówienia. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki.
 3. Złożenie zamówienia polega na dodaniu przedmiotu do koszyka, podaniu swoich danych osobowych oraz wskazaniu sposobu odbioru i płatności.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przez realizacją zamówienia.
 5. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest jednocześnie ofertą handlową złożoną Kupującemu, która jest wiążąca przez 10 dni. Po upływie tego terminu, jeżeli Kupujący nie dokona przedpłaty, nie odbierze osobiście towaru ani nie skontaktuje się w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, sklep może anulować zamówienie Kupującego.
 6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający na stronie sklepu po potwierdzeniu zamówienia.
 7. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, tj.: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 8. Anulowanie lub modyfikacja zamówienia przez Kupującego jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. W tym celu należy skontaktować się ze sklepem telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
 9. Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:
  a) przelewem na rachunek bankowy sklepu (w tytule przelewu proszę podać nr zamówienia),
  b) gotówką przy odbiorze przesyłki (za pobraniem) do rąk pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej,
  c)  gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie.
 10. Do każdego zamówienia wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (faktura). W przypadku woli wystawienia faktury VAT prosimy o stosowną informację przy złożeniu zamówienia, drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 11. Sklep umożliwia Kupującym recenzowanie poszczególnych przedmiotów. Zabronione jest jednak wprowadzanie wpisów o innym charakterze lub o niecenzuralnym słownictwie, mogącym naruszyć dobra osobiste innych osób.

 

§ 5

Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia, zaakceptuje regulamin i prawidłowo poda dane kontaktowe,tj.: dokładny adres, na który zamówienie ma zostać wysłane, numer telefonu oraz adres e-mail.
 2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.
 3. Sklep realizuje wysyłkę zamówionych przedmiotów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 4. Oferta sklepu obowiązuje na terenie Polski z możliwością wysyłki zagranicę według cennika przesyłek zagranicznych Poczty Polskiej.
 5. Sklep dołoży wszelkich starań, aby przesyłka została nadana w możliwie jak najkrótszym terminie. Termin realizacji zamówienia (przygotowania do wysyłki) wynosi do 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności (przy wyborze płatności przelewem).
 6. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego i zwróci otrzymaną kwotę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. (najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy). Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru.
 7. Informacje o kosztach związanych z wysłaniem przesyłki będą podane przy procedurze składania zamówienia. Koszty przesyłki są doliczane do zamówienia i w całości ponosi je Kupujący.

 

§ 6

Reklamacje

 1. W przypadku, gdy dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji i wymiany towaru na zamówiony, bądź nowy.
 2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres sklepu albo drogą elektroniczną na adres: reklamacje@black-and-white-factory.com
 3. Odesłanie reklamowanego towaru następuje na rachunek Black&White Factory, który pokrywa związane z tym koszty.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Kupującemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Black&White Factory zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 5. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Black&White Factory informuje o tym Kupującego drogą elektroniczną lub telefonicznie. Wedle wyboru Kupującego – uiszczona należność jest zwracana na wskazany rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny przedmiot w tej samej cenie, wybrany przez Kupującego.
 6. W razie przesłania towaru za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę (art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sklep zaleca sporządzenie protokołu uszkodzenia w obecności kuriera i nieprzyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sklepu drogą elektroniczną lub telefonicznie. Niespisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Kupującego do złożenia reklamacji, protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może istotnie utrudnić Kupującemu dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sklepu lub firmy kurierskiej oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.

 

§ 7

Rozwiązanie umowy

 1. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem w terminie 10 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej dostępny jest na stronie internetowej Sklepu w zakładce “REKLAMACJE” (pobierz: wzór odstąpienia od umowy).
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Konsument odstępujący od umowy odsyła towar na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.
 5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 6. Sklep zaleca odsyłanie zwracanego towaru w zabezpieczonym opakowaniu wraz z dokumentem sprzedaży (paragon/faktura).
 7. Pieniądza za towar wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Konsumenta przy zakupie towaru zostaną zwrócone przez Black&White Factory w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
 8. W przypadku pozostałych Kupujących, nieposiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 8

Rejestracja i ochrona danych osobowych

 1. Wypełniając formularz rejestracyjny lub formularz zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sklep, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe są gromadzone dobrowolnie i przetwarzane będą w następujących celach:
  a) w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego za pośrednictwem sklepu internetowego,
  b) w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,
  c) w związku z rejestracją konta Klienta oraz wyrażeniu stosownej zgody (poprzez oznaczenie woli założenia konta podczas składania zamówienia lub rejestracją poza procesem zamówienia).
 3. Kupujący wypełniając formularz rejestracyjny w Sklepie lub formularz zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 4. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji zamówienia.
 5. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. Uprawnienie to Klient może zrealizować samodzielnie poprzez dokonanie odpowiednich zmian na Koncie Klienta bądź zgłaszając do Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@black-and-white-factory.com
 6. Sprzedający zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów zgodnie z wymogami stawianymi przez ustawę Administratorowi danych. Przetwarzanie danych oprócz ww. przypadków nastąpi wyłącznie w sytuacji, gdy będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych oraz odbiorcę danych, a przetwarzanie to nie naruszy praw i wolności osoby, której dotyczą.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
 8. W każdej chwili Klient ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych, a Black&White Factory zobowiązuje się spełnić to żądanie bez zbędnej zwłoki.

 

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwy jest sąd dla siedziby pozwanego lub miejsca wykonania umowy.
 4. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt ze Sklepem drogą elektroniczną na adres: kontakt@black-and-white-factory.com, za pomocą formularza udostępnionego w zakładce “KONTAKT” lub telefonicznie pod numerem 603 807 990, albo listownie na adres siedziby Sklepu: BLACK & WHITE FACTORY Jolanta Klimowicz, ul. Derdowskiego 18, 78-400 Szczecinek.
 5. Black&White Factory zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 6. Niniejsza wersja regulaminu dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie http://www.black-and-white-factory.com (zakładka “REGULAMIN”) od dnia 01.09.2014r.

 

Dodaj komentarz