REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego AKUKUTOJA.PL

 

§ 1 Postanowienia ogólne

AKUKUTOJA.PL jest sklepem internetowym, prowadzącym sprzedaż detaliczną, którego właścicielem jest Jolanta Klimowicz, prowadząca działalność pod firmą A KUKU TO JA Jolanta Klimowicz z siedzibą w Szczecinku, przy ul. Derdowskiego 18, 78-400 Szczecinek, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6731222474, REGON: 321544160, zwaną także w regulaminie jako “Sprzedający”.

Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest pod numerem tel. +48 603 807 990 (preferowany kontakt w godzinach: 15:00 – 20:00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@akukutoja.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów, znajdujących się na stronie sklepu i jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

§ 2 Definicje

 1. Administrator danych osobowych – Jolanta Klimowicz, prowadząca działalność pod firmą A KUKU TO JA Jolanta Klimowicz. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
 2. AKUKUTOJA.PL (Sprzedający, Sklep) – sklep internetowy, prowadzący sprzedaż detaliczną, którego właścicielem jest Jolanta Klimowicz, prowadząca działalność pod firmą A KUKU TO JA Jolanta Klimowicz z siedzibą w Szczecinku, przy ul. Derdowskiego 18, 78-400 Szczecinek, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6731222474, REGON: 321544160.
 3. Dzień roboczy – jeden dzień liczony od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Klient (Kupujący) – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. Produkt (towar) – rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży.
 6. Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, tj.: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
 7. Sklep internetowy – serwis internetowy, dostępny pod domeną www.akukutoja.pl, za pośrednictwem której Klient może kupić produkt.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, rozumiane jako oferta w brzmieniu przepisów kodeksu cywilnego (Dz. U. 2014r. poz. 121).

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem AKUKUTOJA.PL wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. W celu złożenia i realizacji zamówienia za pomocą sklepu internetowego konieczne jest posiadanie dostępu do sieci Internet, konta poczty e-mail oraz przeglądarki internetowej kompatybilnej z językiem programowania użytym do stworzenia sklepu.
 3. Sklep internetowy działa na przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4 Składanie zamówienia

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronie internetowej sklepu w chwili składania zamówienia. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym produkcie nie zawiera kosztów przesyłki.
 3. Złożenie zamówienia polega na dodaniu przedmiotu do koszyka, podaniu swoich danych osobowych oraz wskazaniu sposobu odbioru i płatności.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed realizacją zamówienia.
 5. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest jednocześnie ofertą handlową złożoną Klientowi, która jest wiążąca przez 10 dni. Po upływie tego terminu, jeżeli Klient nie dokona płatności, nie odbierze osobiście towaru ani nie skontaktuje się w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, sklep może anulować zamówienie Klienta.
 6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego produktu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający na stronie sklepu po potwierdzeniu zamówienia.
 7. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej sklepu przy kupowanym produkcie w momencie złożenia zamówienia, tj.: cena, charakterystyka towaru, jego cechy (rozmiar, kolor), elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 8. Anulowanie lub modyfikacja zamówienia przez Klienta jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane. W tym celu należy skontaktować się ze sklepem telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
 9. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:
  a) przelewem na rachunek bankowy sklepu (w tytule przelewu proszę podać nr zamówienia),
  b) przelewem online za pośrednictwem platformy Przelewy24,
  c)  gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie.
 10. Do każdego zamówienia dołączony jest dokument stanowiący dowód zakupu. W przypadku woli wystawienia faktury VAT prosimy o stosowną informację przy złożeniu zamówienia, drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 11. Sklep umożliwia Klientom recenzowanie poszczególnych przedmiotów. Zabronione jest jednak wprowadzanie wpisów o innym charakterze lub o niecenzuralnym słownictwie, mogącym naruszyć dobra osobiste innych osób.

§ 5 Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych pozwalających na weryfikację Klienta. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia, zaakceptuje regulamin i prawidłowo poda dane kontaktowe (tj.: dokładny adres, na który zamówienie ma zostać wysłane, numer telefonu oraz adres e-mail).
 2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.
 3. Sklep realizuje wysyłkę zamówionych przedmiotów za pośrednictwem kuriera lub poprzez InPost Paczkomaty.
 4. W celu poprawnej realizacji złożonego zamówienia, podane przez Klienta dane osobowe zostaną przekazane do ww. podmiotów.
 5. Oferta sklepu obowiązuje na terenie Polski z możliwością wysyłki zagranicę według cennika przesyłek zagranicznych Poczty Polskiej.
 6. Sklep dołoży wszelkich starań, aby przesyłka została nadana w możliwie jak najkrótszym terminie. Termin realizacji zamówienia (przygotowania do wysyłki) wynosi do 10 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności (przy wyborze płatności przelewem).
 7. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta i zwróci otrzymaną kwotę pieniężną za niezrealizowane zamówienie  Zamiast zwrotu pieniędzy Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego produktu.
 8. Informacje o kosztach związanych z wysłaniem przesyłki będą podane przy procedurze składania zamówienia. Koszty przesyłki są doliczane do zamówienia i w całości ponosi je Kupujący. W przypadku zamówień o wartości ponad 399 zł koszt wysyłki jest darmowy.

§ 6 Reklamacje

 1. W przypadku, gdy dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji i wymiany towaru na zamówiony, bądź nowy.
 2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres sklepu albo drogą elektroniczną na adres: kontakt@akukutoja.pl
 3. Odesłanie reklamowanego towaru następuje na rachunek AKUKUTOJA.PL, który pokrywa związane z tym koszty.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Klientowi wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, AKUKUTOJA.PL zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 5. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, AKUKUTOJA.PL informuje o tym Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie. Wedle wyboru Klienta – uiszczona należność jest zwracana na wskazany rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny przedmiot w tej samej cenie, wybrany przez Klienta.
 6. W razie przesłania towaru za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę (art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki zalecamy sporządzenie protokołu uszkodzenia w obecności kuriera i nieprzyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne poinformowanie o tym AKUKUTOJA.PL drogą elektroniczną lub telefonicznie. Niespisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Kupującego do złożenia reklamacji, protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może istotnie utrudnić Klientowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sklepu lub przewoźnika oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.

§ 7 Rozwiązanie umowy

 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży produktów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej dostępny jest na stronie internetowej Sklepu w zakładce “REKLAMACJE” (pobierz: wzór odstąpienia od umowy).
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Klient odstępujący od umowy odsyła towar na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.
 5. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 6. Sklep zaleca odsyłanie zwracanego towaru w zabezpieczonym opakowaniu wraz z dokumentem sprzedaży (paragon/faktura).
 7. Pieniądze za towar wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Klienta przy zakupie towaru zostaną zwrócone przez AKUKUTOJA.PL niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez Klienta.

§ 8 Rejestracja i ochrona danych osobowych

 1. Wypełniając formularz rejestracyjny lub formularz zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sklep, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe są gromadzone dobrowolnie i przetwarzane będą w następujących celach:
  a) w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego za pośrednictwem sklepu internetowego – w tym w celu realizacji wysyłki zamówienia na wskazany adres,
  b) w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,
  c) w związku z rejestracją konta Klienta oraz wyrażeniu stosownej zgody (poprzez oznaczenie woli założenia konta podczas składania zamówienia lub rejestracją poza procesem zamówienia).
 3. Klient wypełniając formularz rejestracyjny w Sklepie lub formularz zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 4. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji zamówienia.
 5. Klient zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. Uprawnienie to Klient może zrealizować samodzielnie poprzez dokonanie odpowiednich zmian na Koncie Klienta bądź zgłaszając do Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@akukutoja.pl
 6. Sprzedający zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów zgodnie z wymogami stawianymi przez ustawę Administratorowi danych. Przetwarzanie danych oprócz ww. przypadków nastąpi wyłącznie w sytuacji, gdy będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych oraz odbiorcę danych, a przetwarzanie to nie naruszy praw i wolności osoby, której dotyczą.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
 8. W każdej chwili Klient ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych, a AKUKUTOJA.PL zobowiązuje się spełnić to żądanie bez zbędnej zwłoki.
 9. Jeżeli dane osobowe Klienta zostały naruszone, ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9 Polityka prywatności

 1. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji złożonego zamówienia.
 2. Sklep zapewnia Kupującym możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Klient powinien przesłać do Sklepu informację w formie elektronicznej (na adres: kontakt@akukutoja.pl) lub na piśmie (na adres: A KUKU TO JA Jolanta Klimowicz, ul. Derdowskiego 18, 78-400 Szczecinek).
 3. AKUKUTOJA.PL może korzystać z cookies, czyli małych plików tekstowych wysyłanych do komputera internauty i identyfikujących go w sieci Internet. Cookies nie zawierają żadnych informacji, które zostały podane przez Klienta i służą jedynie ułatwieniu korzystania ze sklepu.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwy jest sąd dla siedziby pozwanego lub miejsca wykonania umowy.
 4. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt ze Sklepem drogą elektroniczną na adres: kontakt@akukutoja.pl, za pomocą formularza udostępnionego w zakładce “KONTAKT” lub telefonicznie pod numerem +48 603 807 990, albo listownie na adres siedziby Sklepu: A KUKU TO JA Jolanta Klimowicz, ul. Derdowskiego 18, 78-400 Szczecinek.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 6. Niniejsza wersja regulaminu dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie https://www.akukutoja.pl (zakładka “REGULAMIN”) od dnia 24.12.2014r.